Tag: President Obama praises Hillary Clinton on 60 Minutes